Quản trị hành chính văn phòng là học phần kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh. Học phần được bố trí giảng dạy sau các học phần thuộc kiến thức chung của chương trình đào tạo đại học quản trị kinh doanh. Học phần quản trị hành chính văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức về chức năng quản trị hành chính văn phòng, bao gồm hoạch định và tổ chức, điều hành và kiểm tra công việc hành chính văn phòng và các nghiệp vụhành chính trong các văn phòng doanh nghiệp, bao gồm: công tác văn thư, công tác lưu trữ - hủy bỏ tài liệu, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, công tác lễ tân soạn thảo các văn bản hành chính.