Đồ án 2: Thiết kế hệ thống cơ điện tử  là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Cơ điện tử. Học phần giúp sinh viên hệ thống hoá các kiến thức đã được học để giải quyết một bài toán kỹ thuật Cơ điện tử cụ thể: Thiết kế một hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu nhằm hướng tới việc thiết kế hệ thống cơ điện tử sử dụng trong công nghiệp hoặc phục vụ đời sống, sản xuất...

Thời gian: Tiết 1 - 3 thứ 3 hàng tuần

Link gg meet: https://meet.google.com/ewi-nyct-mkh