Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 3 tín chỉ

Tiết 4-6, Thứ 2

Phòng học: https://meet.google.com/xof-stqz-xru