Môn : Máy Điện

Lớp ĐHĐ 14A5HN

MHP: 010100070605

GV : Lê Văn Ánh

https://meet.google.com/fyq-qqet-ojg