Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Lý thuyết - 3 tín chỉ

Tiết 7-9, Thứ 5

Phòng học: https://meet.google.com/xof-stqz-xru