Kế toán ngân hàng là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo Đại học ngành Tài chính- Ngân hàng. Học phần được bố trí giảng dậy sau môn Ngân hàng Thương Mại. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng: Nội dung tổng quát, các phương pháp hạch toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh, xử lý nợ xấu trong quá trình kinh doanh của Ngân hàng thương mại.