Môn Thị trường chứng khoán 

Lớp: DHTN14A1CL - Tiết 4 - 6 Thứ 4

Phòng: https://meet.google.com/bpk-qzpg-jjx
GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc
SĐT: 0904514190 - Email: ntbngoc@uneti.edu.vn