Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Lý thuyêt - 3 tín chỉ

Tiết 1-3, Thứ 6

Phòng học: https://meet.google.com/xof-stqz-xru