Thực tập mô phỏng chiến lược là học phần phát triển kỹ năng chuyên môn, là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học của học phần lý thuyết “Quản trị chiến lược“ vào thực tiễn thông qua các nội dung cụ thể: nhận diện chiến lược doanh nghiệp đang theo đuổi; phân tích và lựa chọn chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp; đề xuất các chính sách quan trọng phục vụ cho việc tổ chức thực hiện chiến lược; xây dựng các kế hoạch bộ phận để hỗ trợ triển khai một ý tưởng kinh doanh cụ thể.