Học phần Thực tập công nghệ dệt vải dệt thoi là học phần thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sợi, dệt. Học phần được bố trí giảng dạy sau các học phần Vật liệu dệt, Công nghệ và thiết bị dệt vải dệt thoi, An toàn ngành dệt, Thiết kế dây chuyền dệt vải. Học phần tìm hiểu các kiến thức đã học ở các học phần lý thuyết; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành cơ bản về: các thao tác cơ bản khi vận hành khi vận hành các máy trong dây chuyền dệt vải dệt thoi