Lớp DHTN14A3HN

Môn Tiểu luận 1

Mã LHP: 010100091309

Giảng viên: Đỗ Thị Thu Quỳnh

Thời khoá biểu: Tiết 1-2 thứ 4 

Link google meet: https://meet.google.com/bar-xnnp-kto

Lịnk group zalo: https://zalo.me/g/ciahyl324