Lớp ĐHTN14A1HN

Môn: Tiểu luận 1

Mã LHP: 010100091301

Giảng viên: Đỗ Thị Thu Quỳnh

Thời khoá biểu: Tiết 3-4 thứ 4

Link google meet: https://meet.google.com/bar-xnnp-kto

Link group zalo: https://zalo.me/g/gdoryn941