Thực hành Trang bị điện điện-điện tử_DHDI12A1HN__N1_HK1.2122.HN_GV: Vũ Văn Dũng

Thời gian:  Tiết 7-12 thứ 6 hàng tuần  và  Tiết 10 - 12 thứ 7 hàng tuần

Link Google Meet:  https://meet.google.com/ziq-oqcs-spt