Học phần : Tài chính doanh nghiệp _011100066602- DHKT14A2CL

Thời gian học:    Tiết 1-3  thứ 3 hàng tuần tại  Phòng MEEThttps://meet.google.com/wpp-oodc-gii 

Giáo viên giảng dạy : Vũ Thị Thục Oanh             SĐT liên hệ: 09.0909.1982