Học phần : Tài chính doanh nghiệp _010100066601- DHKT14A1CL

Thời gian học:    Tiết 4-6  thứ 3 hàng tuần tại  Phòng MEEThttps://meet.google.com/wpp-oodc-gii 

Giáo viên giảng dạy : Vũ Thị Thục Oanh             SĐT liên hệ: 09.0909.1982