Bảo hiểm đã xuất hiện từ lâu trong xã hội loài người với nhiều giai đoạn và hình thức khác nhau nhưng vai trò cơ bản của bảo hiểm là nhằm giảm thiểu và chia sẻ tổn thất. Ngày nay, Bảo hiểm là một ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện và có những bước tiến đáng kể về cả quy mô, tốc độ và phạm vi hoạt động. Bảo hiểm không còn chỉ là một công cụ để quản lý rủi ro, mà còn góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống người dân. Sự phát triển của bảo hiểm phụ thuộc nhiều vào thu nhập, đời sống của người dân, dó đó khi nền kinh tế phát triển nó lại thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm.

Các sản phẩm của bảo hiểm ngày càng đa dạng hơn, phức tạp hơn. Do đó cần phải có những kiến thức cơ bản về bảo hiểm cũng như các sản phẩm của nó thì việc tiếp cận và tìm hiểu những sản phẩm mới sẽ dễ dàng hơn.