Hp Công nghệ CAD/CAM/CNC- lớp DHCK13A2HN- mã HP: 010100150504

Links lớp học: https://meet.google.com/tem-fxmq-pog