Học phần cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức và kỹ năng vẽ và thiết kế thông qua phần mềm thiết kế Autocad mechanical. Thời gian học 15 tuần, trong đó có 5 buổi thực hành và 10 buổi lý thuyết. Hình thức thi kết thúc học phần: vẽ, thiết kế trên máy tính.

Cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính (LT) - 010100108204 - DHCD14A4HN - Tiết 7 - 9