Thực hành Điều khiển logic khả trình PLC-Điện - khí nén

Lớp: DHTD12A1NĐ

Nhóm: N7     

Thứ 6: Tiết:7-12;    Thứ 7: Tiết: 1-3    

ID: https://meet.google.com/mcn-otug-qxc