Học phần Đồ án chi tiết máy là học phần giúp sinh viên làm quen với việc tính toán thiết kế các chi tiết máy và bộ phận máy, phương pháp thiết kế các bộ truyền và xác định kết cấu chi tiết và bộ phận máy, cũng như tính toán lựa chọn các thông số cho hệ thống cơ khí...