Lớp học      : DHMT12A1HN

Môn hoc    : 010100149801_Thực tập an toàn và an ninh mạng

Giảng viên: Đào Thụy Ánh

Thời gian : Thứ 4 Tiết 7 - Tiết 12