Lớp học   :    010100018104_DHTI12A1HN

Môn học :     Thực Tập An Toàn Thông Tin

Giảng Viên: Đào Thụy Ánh

Thời gian:  Thứ 3 Tiết 1 - 6