Lớp học   :   010100018101_DHTI12A1HN

Môn học  :   Thực Tập An Toàn Thông Tin

Giảng Viên:  Đào Thụy Ánh

Thời gian:     Thứ 3 Tiết 7 - 12