Lớp học    :   010100018102_DHTI12A2HN

Môn học  :    Thực tập An Toàn Thông Tin

Giảng Viên:   Đào Thụy Ánh