Học phần vi sinh vật thực phẩm là học phần bắt buộc, môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vi sinh vật thực phẩm (Vi khuẩn, nấm men, nấm mốc); Các phương thức trao đổi chất, nuôi cấy và phân tích vi sinh vật trong công nghiệp thực phẩm; Hệ vi sinh vật điển hình trong bảo quản và chế biến một số nhóm sản phẩm thực phẩm phổ biến.