Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về cấu trúc, cấu tạo, chức năng của tế bào prokaryote, eukaryote, các quá trình nguyên phân, giảm phân và các kiểu di truyền trong tế bào.