- Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển môn điền kinh 

- Một số thương thường gặp trong tập luyện TDTT và cách phòng tránh 

- Làm quen các bài tập khởi động chung và khởi động chuyên môn 

- Hướng dẫn các động tác bổ trợ chạy ngắn 

- Bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn