Học phần cung cấp kiến thức về hệ thống lên men công nghiệp mở rộng cho nhiều công nghệ lên men khác nhau trên quy mô công nghiệp. Học phần giới thiệu các phương pháp, giải pháp thực thi các việc khắc phục các vấn đề bất cập trong sản xuất trên quy mô công nghiệp.