010100155210_Lý thuyết mạch điện_ DHTD15A7HN _HK1_2122

Thời gian: tiết 10 - 12, thứ 4, 6 hàng tuần

Link Google meet: https://meet.google.com/qag-vntf-yhu

GV: Nguyễn Hải Bình

Điện thoại: 0912446962