010100155206_Lý thuyết mạch điện_ DHTD15A4HN _HK1_2122

Thời gian: tiết 10 - 12, thứ 2, 5 hàng tuần

Link Google meet: https://meet.google.com/qag-vntf-yhu

GV: Nguyễn Hải Bình

Điện thoại: 0912446962