Học phần vật liệu may là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành công nghệ dệt, may trong chương trình đạo đại học ngành công nghệ dệt, may. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khai thác, ứng dụng sản phẩm của ngành công nghệ sợi, dệt và nhuộm phục vụ cho ngành công nghệ dệt, may.