Chào các em. Trong học phần này  ( 4 tín chỉ gồm có 60 tiết) chúng ta học trong 10 tuần , mỗi tuần 2 buổi = 6 tiết .

Cô gửi các em link để vào phòng học của cô ở kỳ này, các em lưu ý vào bằng mail trường cấp có  uneti nhé  :  : https://meet.google.com/fyu-fiot-hif   . Nếu có gì thay đổi, cô sẽ thông báo cho các em sau.

-Các em vào học theo giờ chuẩn đi học trên lớp nhé. Không lùi 1 tiết như các kỳ trước.  

Các em đã học cô Thuý 3 tuần, chúng ta còn 7 tuần nữa nhé