Học phần này  ( 45 tiết) chúng ta học trong 11 tuần , mỗi tuần 4 tiết bắt đầu từ tiết 7-10 chiều thứ 3/12/10/21 hàng tuần.

Cô gửi các em link để vào phòng học của cô ở kỳ này, các em lưu ý vào bằng mail trường cấp có  uneti nhé  :   https://meet.google.com/fyu-fiot-hif