HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Giảng viên: Nguyễn Thu Hiền

Học phần: 010100096907 - DHMT15A1HN - Tin học văn phòng - tiết 4-6 Thứ 4

Phòng học: https://meet.google.com/xod-feve-rbs