Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về ngôn ngữ học: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tạo điều kiện cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về ngoại ngữ mà họ đang học. Giúp sinh viên vận dụng những phương tiện ngôn ngữ vào việc phát triển ngữ năng và ngữ thi của quá trình thụ đắc tiếng mẹ đẻ như là ngôn ngữ thứ nhất;