Khóa học Dẫn luận ngôn ngữ học cung cấp cho sinh viên ngành Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp những kiến thức cơ bản về bản thể của ngôn ngữ và những vấn đề liên quan. Đồng thời, khóa học cung cấp cho sinh viên những kĩ năng thực hành nghiên cứu ngôn ngữ.