Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về thực hành tiếng Việt, tạo điều kiện cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về ngoại ngữ mà họ đang học. Vận dụng những phương tiện ngôn ngữ vào việc phát triển ngữ năng và ngữ thi của quá trình thụ đắc tiếng mẹ đẻ như là ngôn ngữ thứ nhất. Qua khóa học sinh viên sẽ biết trân trọng tiếng mẹ đẻ và có thái độ tích cực trong việc bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ và học tập các ngôn ngữ khác