HỌC PHẦN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 

LỚP DHTIN15A13HN

TIẾT 1 - T3 THỨ 5 HÀNG TUẦN

Để tham gia cuộc họp video, nhấp vào liên kết này: https://meet.google.com/dgq-uavw-nwz

Nếu không, để tham gia qua điện thoại, hãy quay số +1 929-251-5972 rồi nhập mã PIN này: 602 912 406#