Học phần Xử lý tín hiệu số lớp ĐHTI15A14

Tiết 1 - T 3 thứ 5 hàng tuần

Để tham gia cuộc họp video, nhấp vào liên kết này: https://meet.google.com/dgq-uavw-nwz

Nếu không, để tham gia qua điện thoại, hãy quay số +1 929-251-5972 rồi nhập mã PIN này: 602 912 406#