- Lớp: DHTI15A22HN          - Thứ 3, tiết 1->3
- Phòng:  https://meet.google.com/tzc-guig-vmf