- Lớp: DHTI15A21HN        - Thứ 3, tiết 4->6
- Phòng:  https://meet.google.com/tzc-guig-vmf