- Lớp: DHTI15A8HN       - Thứ 3, tiết 7->9
- Phòng:  https://meet.google.com/tzc-guig-vmf