- Lớp: DHTI15A18HN      - Thứ 6, tiết 1->3
- Phòng:  https://meet.google.com/tzc-guig-vmf