- Lớp: DHTI15A1ND      - Thứ 6, tiết 4->6
- Phòng:  https://meet.google.com/tzc-guig-vmf