- Lớp: DHTI15A19HN      - Thứ 6, tiết 10->12
- Phòng:  https://meet.google.com/tzc-guig-vmf