1.    Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Chương 1(Các khái niệm chung): Giới thiệu cho sinh viên những khái niệm về tin tức và tín hiệu là các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật điện tử, những hệ thống điện tử điển hình là các hệ thống điện tử xử lý thông tin thông dụng trong đời sống ngày nay .

- Chương 2 (Kỹ thuật tương tự): Giới thiệu các linh kiện điện tử và ứng dụng của chúng trong các mạch, các hệ thống điện tử để xử lý thông tin dạng analog (dạng tương tự).

- Chương 3 (Kỹ thuật xung số): Giới thiệu một ứng dụng khác của các linh kiện điện tử trong mạch điện tử số trong kỹ thuật xử lý thông tin dạng digital (dạng xung số).

https://meet.google.com/wbh-truo-zzc