- Học phần Triết học Mác - Lênin nhằm cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin. .

- Giúp sinh viên nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin.

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Triết học Mác - Lênin, từ đó có sự hiểu biết về tư tưởng, đường lối và con đường của Đảng ta lựa chọn hiện nay.

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

- Trên cơ sở nội dung nghiên cứu, sinh viên phải biết vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, học tập và công tác đặt ra.

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất chính trị cho sinh viên. Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.

- Nhìn nhận khách quan, đúng đắn vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự cần thiết phải học tập môn học trong các trường Đại học. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.