Lớp : DHKM15A1CL_MHP_Kỹ thuật điện tử (THỨ 4 TIẾT 1-3)

meet:  https://meet.google.com/pqb-amyc-ofp 

ĐT : 0914770072

Email : nvtho@uneti.edu.vn