Môn học: Xử lý tín hiệu số

Thời gian học: tiết 10-12, thứ 2

Phòng học: 

https://meet.google.com/meq-sjkb-phq

Giảng viên: Đặng Thị Hương Giang