Tin cơ sở (LT)

011100019703 - DHTI15A3CL

Tiết 10 - 12, Thứ 4 va Tiết 7 - 9, Thứ 5